Sovande hund

Miljövärden

Varje år redovisas miljövärden för de flesta av alla fjärrvärmenät som finns i Sverige.

Miljövärderedovisning är en mer ingående rapport som visar hur effektivt energin används, hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan och hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät. Miljöredovisningen ger dig som kund en möjlighet att läsa mer om vår fjärrvärmes lokala miljöpåverkan. På Energi Företagen kan du ta del av förra årets rapport, men även äldre rapporter av våra miljövärden.

Så här såg vår bränslemix ut under 2022

Diagram med bränslemix som förklarar 58,6% återvunnen energi, 38,9% förnybar energi och 2,49 fossilt. Diagram med bränslemix som förklarar 58,6% återvunnen energi, 38,9% förnybar energi och 2,49 fossilt.

Fjärrvärmens miljöpåverkan baseras på nedanstående tre perspektiv:

Resursanvändning

Ett mått på hur effektiv framställning av energi är och mäts i primärenergifaktor. Primärenergi är energi som finns i naturresurser som inte har omvandlats. Här inkluderas energin innan den har omvandlats, men även energi som har gått åt till att framställa energi i den form vi använder den.

Klimatpåverkan

Här ingår koldioxidutsläpp och påverkan av metan och lustgas. Det handlar om utsläpp från förbränning av bränslen, men också produktion och transporter av den energi som används i fjärrvärmeproduktionen.

Fossila bränslen

Här redovisas användningen av kol, fossil olja och naturgas. Men också andelen fossilt i den el som har tillförts rapporteras.

Våra koldioxidutsläpp årsvis

2022

CO2 utsläppet blev 7,82 gram /kWh

2021

CO2 utsläppet blev 2,99 gram /kWh

2020

CO2 utsläppet blev 1,6 gram /kWh