Sovande hund

Miljövärden

Varje år redovisas miljövärden för de flesta av alla fjärrvärmenät som finns i Sverige.

Miljövärderedovisning är en mer ingående rapport som visar hur effektivt energin används, hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan och hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät. Miljöredovisningen ger dig som kund en möjlighet att läsa mer om vår fjärrvärmes lokala miljöpåverkan. På Energiföretagen kan du ta del av förra årets rapport, men även äldre rapporter av våra miljövärden.

Så här såg vår bränslemix ut under 2023

Diagram med bränslemixen 2023 och tillhörande text till

Vi omprövar kraftvärmeverkets miljötillstånd, för en effektivare energiproduktion

ENA Energi AB har för avsikt att genom förändringar i befintligt miljötillstånd justera den installerade tillförda effekten för pannorna KVV och HVP1 inom anläggningen Simpan KVV på Kaptensgatan 22 från dagens 75 MW respektive 16 MW till 90 MW respektive 24 MW. Pannorna är redan förberedda för de  högre effekterna men får i nuläget inte nyttjas till sin fulla kapacitet eftersom den installerade tillförda effekten är begränsad i miljötillståndet. Ett viktigt syfte med effektjusteringen är att reducera användningen av fossil eldningsolja som i dagsläget används i spetspannorna när den tillåtna effekten hos KVV och HVP1 inte räcker till. Genom effektjusteringen för KVV kommer ENA Energi AB även kunna öka elproduktionen och därmed bidra i 
större utsträckning till att möta samhällets ökade efterfrågan på el.

Läs det fullständiga samrådsunderlaget här:

Samrådsunderlag 

Bilaga 1 Ursprungligt samrådsunderlag

Bilaga 2 Protokoll samrådsmöte

Fjärrvärmens miljöpåverkan baseras på nedanstående tre perspektiv:

Resursanvändning

Ett mått på hur effektiv framställning av energi är och mäts i primärenergifaktor. Primärenergi är energi som finns i naturresurser som inte har omvandlats. Här inkluderas energin innan den har omvandlats, men även energi som har gått åt till att framställa energi i den form vi använder den.

Klimatpåverkan

Här ingår koldioxidutsläpp och påverkan av metan och lustgas. Det handlar om utsläpp från förbränning av bränslen, men också produktion och transporter av den energi som används i fjärrvärmeproduktionen.

Fossila bränslen

Här redovisas användningen av kol, fossil olja och naturgas. Men också andelen fossilt i den el som har tillförts rapporteras.

Hållbarhetsbesked och ursprungsland

Lagen om hållbarhetskriterier (HBL) ställer krav på aktörer som ENA Energi att de ska ha hållbarhetsbesked för de biobränslen som förbränns. Ett hållbarhetsbesked är ett bevis på att de biobränslen som förbränns på anläggningen är hållbara. Hållbarhetsbesked utfärdas av Energimyndigheten. I tabellen nedan anges vilka biobränslen som bolaget har hållbarhetsbesked för samt råvara och ursprungsland för respektive bränsle.

Se tabell 

 

Våra koldioxidutsläpp årsvis

2023

CO2 utsläppet blev 10,35 gram /kWh

2022

CO2 utsläppet blev 7,82 gram /kWh

2021

CO2 utsläppet blev 2,99 gram /kWh

2020

CO2 utsläppet blev 1,6 gram /kWh