Futurena – framtidens rena energikoncept

Vy över Enköping. Fotograf: Per Groth

Vad är Futurena? Namnet speglar visionen – en framtid där ren energi är en självklarhet. Det unika konceptet, med ledord som modulär värmepro­duktion och energilagring, ska göra ENA Energi och Enköpings kommun till en pionjär inom morgondagens hållbara energiförsörjning.

En framtidsvision för Enköping

Futurena är Enköpings energikoncept för framtiden. Kanske till och med mer än så? Visionen är ett komplett samhällssystem som kombinerar innovativa tekniker som en­ergilagring, spillvärme och förnybar energi med nya marknadsvillkor för boende och affärsidkare. Allt i en energigemenskap där företag, organisationer och andra är välkomna att köpa, men också sälja, energi i form av värme eller kyla.

Futurena sätter Enköping på kartan som framträdande energi- och klimatkommun. En given plats för den som vill leva eller verka i en miljö i framkant när det gäller hållbar energiförsörjning. I en värld där klimatanpassad uppvärmning blir allt viktigare – sär­skilt på våra nordliga breddgrader med stora säsongsvariationer i behovet av värme och kyla – erbjuder Futurena en idealisk framtidslösning. 

Futurena är ett öppet energisystem för många olika typer av energikällor och producenter av värme eller kyla. Att återanvända överskottsvärme som annars hade gått till spillo är klimatsmart och en bärande idé bakom Futurena. 

Modulärt för morgondagen

Nyckelordet som kanske bäst beskriver Futurena är modularitet. Med det menas ett fjärrvärmesystem som är öppet för olika typer av energikällor och producenter. Fossila bränslen ingår dock inte i energimixen och förbränningen av biobränslen kommer att vara begränsad. En självklar strävan mot ekologisk hållbarhet.

Genom att minska beroendet av enskilda energiformer, till exempel kraftvärmepro­duktion med biobränslen, sprider Futurena riskerna och öppnar för nya, ännu inte fär­digutvecklade eller lönsamma energiformer, att anslutas när de mognar. Futurena kommer att välkomna överskottsvärme från interna och externa intressenter. Ett mål är att skapa en energigemenskap där företag, organisationer och andra utbyter energi inom ramen för Futurenas handelssystem baserat på utbud och efterfrågan. 

Energigemenskapen i Futurena. Externa producenter ansluts via ledningar för att leverera värme till Fu­turena. Till och med hushållen kan sälja överskottsvärme på den nya handelsplatsen Futurena.

Attraktivt för företag med överskottsvärme

Med Futurena blir Enköping en attraktiv lokaliseringsort för bland annat datahallar. Historiskt har det varit fördelaktigt för internationella aktörer att lokalisera datahallar i Sverige, delvis på grund av låga elpriser och skatteförmåner. Dock har dessa, främst luftkylda, anläggningar sällan haft incitament att nyttiggöra sin överskottsvärme för produktion av fjärrvärme.

Med nya skatteregler och högre driftkostnader ökar behovet att bli mer klimatanpassad, vilket tvingar fram en övergång till vätskekylning för många datahallar. Det blir därför fördelaktigt för både svenska och utländska företag att etablera sig i Enköping, där de kan få betalt för sin vätskeburna överskottsvärme.

Dessutom ökar antalet distributionslager med gigantiska takytor som är idealiska för att producera solenergi. Vid sidan av elgenerering finns ett annat attraktivt alternativ – att avsätta takytan för solvärme och bidra till Futurenas energimix.

Futurena representerar en framtidsvision där innovation, hållbarhet och samarbete går hand i hand för att skapa morgondagens energieffektiva och klimatanpassade samhälle. 

Datahallar och processindustrier genererar ofta överskottsvärme. Med Futurena kan aktörerna få betalt för energin. Lagerlokaler kan klä stora takytor med solpaneler för fjärrvärme. Hållbarhet och lönsamhet genom lokalisering i Enköping! 

Innovativt spricklager navet i Futurena 

Ett av de mest spektakulära inslagen i Futurena är det innovativa spricklagret som ska magasinera överskottsvärme producerad under sommarhalvåret, för att sedan använ­das på vintern när behovet är större. Just nu sker provborrningar i kommunen för att utvärdera möjligheterna att bygga spricklagret, som går ut på att man utnyttjar håligheter i berggrunden för att lagra hetvatten. 

Kombinationen av modularitet och energilagring gör Futurena unikt och minskar effektbehovet för ENA Energis nya kraftvärmeverk som ska stå färdigt 2035. Energief­fektiviseringar och besparingar genom digitalisering och Al kommer att minska kli­matbelastningen ytterligare. Styrning av kundlaster kan sänka effektbehovet i näten med 10-15 procent och därmed bidra till en effektivare energianvändning. 

Det innovativa spricklagret jämnar ut variationerna i tillgång och efterfrågan på värme över året. Över­skottsvärme producerad under sommarhalvåret lagras i berggrunden och pumpas upp och används under vinterhalvåret.