ENA Energis allmänna villkor privatkund

Från den 1 september 2023 gäller nya allmänna avtalsvillkor för dig som privatkund hos ENA Energi. Om inget annat skriftligen avtalats ska dessa allmänna avtalsvillkor tillämpas. Det är endast möjligt att avtala om villkor som är till fördel för dig som kund i jämförelse med dessa allmänna avtalsvillkor. Förändringarna bygger på Fjärrvärmelagen och den nya föreskriften från Energimarknadsinspektionen (EiFS 2022:3). Nedan kommer vi kort belysa några av de förändringar som skett, för mer utförlig information hänvisar vi till de fullständiga avtalsvillkoren som du kan hitta på den här sidan.

Ena Energis nya allmänna villkor fr. o.m. 01-09-2023

Begrepp

Förändringarna berör till största delar frågor gällande mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändning, fakturering och faktureringsinformation. Bland annat har följande begrepp förändrats i syfte att bättre beskriva vad som avses.

Värmemätare har ersatts med mätare

Värme har ersatts med värmeenergi

Förbrukning/energiförbrukning har ersatts med energianvändning

Avläsning/mätaravläsning har ersatts med insamling (av mätvärden)

Debitering har ersatts med fakturering

Fjärravläsning och kontroll av mätare

I de nya avtalsvillkoren framkommer det tydligt att all avläsning skall ske via fjärravläsning om inget annat anges enligt förskrifter från Energimarknadsinspektionen. ENA Energi arbetar nu för att kunna installera fjärravlästa system i hela fjärrvärmenätet.

Insamling av mätvärden för varje mätpunkt skall ske regelbunden vilket innebär minst en gång per månad. Utöver detta ska mätvärden samlas in:

 • Vid nyanslutning
 • Vid permanent frånkoppling
 • Vid mätarbyte
 • Vid avflyttning och inflyttning
 • Vid partsbyte eller nytecknande av avtal

Har det skett fel vid mätning, insamling av mätvärden, beräkning av energianvändning eller fakturering ska detta fel korrigeras. Korrigering som är till kundens fördel, exempelvis att kunden fakturerats för en högre förbrukning än vad som faktiskt förbrukats, kan rättas till upp till tio år efter att felet inträffat. En korrigering till kundens nackdel kan ske upp till tre år, exempelvis att kunden fakturerats för mindre förbrukning än vad som i själva verket förbrukats.

Om du som kund har skäl att ifrågasätta mätarens funktion ska du meddela det till ENA Energi snarast möjligt. Du har rätt att begära kontroll av mätaren vilket ENA Energi ska genomföra med hjälp av opartisk sakkunnig. Om det vid kontroll visar sig att mätarens registrering inte är större än vad myndigheters föreskrifter medger ska värdena anses vara godtagbara. Är de felaktiga, oavsett om de mäter för mycket eller för litet kommer det korrigeras.

Sker kontroll på kundens begäran och om mätvärdena anses vara godtagbara kommer kunden behöva ersätta ENA Energi med högst de kostnader som uppkommit i samband med kontrollen. Om avvikelsen är större bekostar ENA Energi kontrollen. Kunden skall informeras i förväg om att begärd mätning kan medföra kostnader för kunden.

Fakturering och uppgifter om energianvändning

Fakturering av uppmätt levererad värmeenergi ska ske utan kostnad i efterskott. Den ska baseras på insamlade och rapporterade mätvärden. Om inte annat har avtalats med kunden ska fakturering ske minst en gång per kvartal men kunden har även rätt att på egen begäran bli fakturerad månadsvis.

Fakturan ska utformas på ett tydligt sätt och ska innehålla kontaktuppgifter till fjärrvärmeföretaget, vilken period samt vilka mätvärden som faktureringen grundas på. Den ska även innehålla de gällande faktiska priser som fakturan grundas på, de skatter och avgifter som tillämpas för fjärrvärme, den energimix (angivet i andelar) som använts vid framställningen av fjärrvärme i fjärrvärmeföretagets fjärrvärmesystem. Fakturering av uppmätt och levererad värmeenergi ska ske först i efterskott och ska baseras på insamlade och rapporterade mätvärden.

ENA Energi ska i fakturan hänvisa till var kunden kan ta del av följande information:

 • de av fjärrvärmeproduktionen orsakade årliga växthusgasutsläppen
 • kundens normalårskorrigerade energianvändning i grafisk form för innevarande debiteringsperiod med jämförelse med samma period föregående år
 • uppgifter om hur kunden kan lämna klagomål
 • uppgifter om möjligheter att begära medling enligt 10–16 §§ fjärrvärmelagen (2008:263)
 • information om ombudsmannatjänster eller annan tvistelösning
 • kontaktinformation till oberoende användarrådgivning om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder, jämförbara slutanvändarprofiler och objektiva tekniska specifikationer för utrustning som använder energi
 • jämförelseprofiler i samma användarkategori

Ovanstående information tillhandahåller ENA Energi idag via Mina sidor samt på enae.se/dina-rattigheter-som-kund

Avsaknad av mätvärden eller brister i mätning

Om ett faktureringsgrundande mätvärde från en mätare saknas, har brister eller om fel har skett vid insamling av mätvärden, ska ENA Energi basera fakturering på beräknad energianvändning. ENA Energi ska meddela kunden att faktureringen är grundad på beräknad energianvändning och hur mätvärdet har beräknats. Information skall även lämnas gällande orsaken till att mätvärde från mätare inte kunnat erhållas vid normal insamling av mätvärden.

I de fall beräknad energianvändning utgör grund för fakturering ska ENA Energi vid beräkningen utgå från tidigare uppmätta energianvändning och användningsprofil samt övriga kända omständigheter. Fakturan ska innehålla uppgifter om hur mätvärdet har beräknats.

ENA Energi ska senast 15 dagar efter leveransperiodens slut lämna kunden information om mängden levererad värmeenergi för aktuell leveransperiod. Detta tillhandahåller ENA Energi dels på aktuell faktura dels på Mina sidor som nås via enae.se.

Planerade avbrott av fjärrvärmeleverans

ENA Energi har rätt att avbryta leveransen av fjärrvärme till dig som kund för att genomföra en åtgärd som syftar till:

 1. att undvika personskada eller omfattande sakskada,
 2. att bygga ut fjärrvärmeverksamheten, eller
 3. en god leveranssäkerhet

Ett avbrott får inte pågår längre än nödvändigt och information om planerat avbrott skall i god tid underrättas kunden om ENA Energi kan förutse att avbrottet inte blir kortvarigt. Underrättelse kan ske personligt eller om det är lämpligt genom anslag. ENA Energi brukar antingen annonsera i tidning eller lägga lapp i lådan samt annonsera på hemsidan enae.se/avbrott.

Upptäcker du som kund att värmen inte fungerar eller att varmvattnet inte längre är varmt, börja med att titta på ENA Energis hemsida (enae.se/avbrott) eller kontakta ENA Energis kundtjänst innan ni kontaktar eventuella VVS företag.

Om fjärrvärme på grund av omständigheter som ENA Energi inte råder över, endast kan leverera fjärrvärme i begränsad omfattning har ENA Energi rätt att på objektiva grunder fördela tillgänglig fjärrvärme mellan sina kunder. ENA Energi har därmed rätt att vid behov montera utrustning i fjärrvärmecentralen för att möjliggöra sådan fördelning.

Prisändringar

Prisändring ska inte ske oftare än en gång per år och får ej ske retroaktivt.

ENA Energi har rätt att ensidigt ändra gällande prisvillkor. Prisändringar till kundens fördel får införas utan föregående information. Ändring av särskilda skatter och avgifter som beslutas av det allmänna och även tillfaller det allmänna får dock ske vid annan tidpunkt. En sådan förändring skall underrättas minst två månader i förväg.

Vid prisändring till kundens nackdel ska ENA Energi meddela kunden förändringarna skriftligen senast två månader innan de nya villkoren börjar gälla. Om kunden inte accepterar förändringarna har kunden rätt att inom dessa två månader säga upp sitt avtal om fjärrvärmeleverans. Om kunden säger upp avtalet upphör det att gälla tre (3) månader från dagen för uppsägning. Ingen kostnad, avgift eller annan förpliktelse får krävas av kunden på grund av uppsägningen.